top of page

Sân chơi công viên Sunworld Hạ Long

THÔNG TIN DỰ ÁN 
 

Tên dự án: Sân chơi công viên Sunworld

Địa chỉ: Hạ Long, Quảng Ninh 
Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2020
Đối tượng:  Trẻ em từ 2 đến 15 tuổi
Thiết bị lắp đặt:  Hệ thống thiết bị vui chơi  vận động liên hoàn
Thiết kế: Thương Nguyễn, Trang Nguyễn, Donagh Kelly
Sản xuất: Merryland LLC.

bottom of page